Privatlivspolitik for Chem-Dry Danmark

 

Denne persondatabeskyttelsespolitik gælder for Chem-Dry Danmark og samtlige Chem-Dry franchisetagere i Danmark, Sverige og Nordtyskland, der alle er selvstændigt ejet og drevet, som samarbejder med Chem-Dry Danmark

Chem-Dry Danmark A/S

Aktieselskab 
CVR-nr. 13890471 
Beringvej 19, 8361 Hasselager – Danmark
info@chemdry.dk 
+45 70 20 44 18 

 1. Vi er den dataansvarlige –hvad betyder det? 

Som leverandør af tæppe- og møbelrens til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af serviceydelser og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. 

 

 1. Hvordan kontakter du os?

Chem-Dry Danmark er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

 

Kontaktoplysninger: 

Chem-Dry Danmark
Beringvej 19, 8361 Hasselager

CVR: 13890471 

Telefonnr – 70204418

Kontaktperson: Benjamin Larsen  

Mail: info@chemdry.dk  skriv ”Privatlivspolitik” i emnefeltet 

Website: www.chemdry.dk 

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af service ydelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. 

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 

  

 1. Vioverlader dine personoplysninger til 

Medarbejdere ved Chem-Dry Danmark 

for hvem det er relevant at få adgang til dine personoplysninger, for at de kan udføre deres arbejde. 

  

 1. Vi beskytter dine personoplysninger

Vi har indført passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang. 

Internt i virksomheden har vi funktionsopdelte opgaver, adgangsbegrænsede systemadgange, en etableret politik for håndtering af persondata samt fokus på løbende at forbedre eksisterende procedurer. 

 Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med eksterne samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed. 

 

Vi har eksempelvis indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere: 

 • Udbyderen af vores økonomisystem 
 • En ekstern IT-administrator 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m. 

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer. 

 

 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, 

  

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Chem-Dry Danmark og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Chem-Dry Danmark, sletter vi dine personoplysninger tidligst efter indeværende år + 5 år jf. Bogføringsloven.   

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering. 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.